AV By Lillholm V 03
PDF – 431,2 KB 655 downloads

ALGEMENE VOORWAARDEN BY LILLHOLM CREATIVE STUDIO

  

Artikel 1   Begrippen

 1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft om diensten of werkzaamheden te laten uitvoeren of goederen te laten leveren.
 2. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt en uitvoert, in dit geval By Lillholm Creative Studio, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59729449, verder te noemen By Lillholm.
 3. Overeenkomst: deze algemene voorwaarden vormen samen met het door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtformulier de Overeenkomst voor het verlenen van diensten of werkzaamheden of de levering van goederen.
 4. In geval van elektronische opdracht tot levering van goederen (via de webwinkel) wordt de Overeenkomst gevormd door het aanvinken van het vakje “Instemming met de Algemene Voorwaarden” samen met de in de webwinkel gekozen goederen.

 

Artikel 2   Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en offertes voor diensten, werkzaamheden en/of leveringen door By Lillholm.
 2. By Lillholm wijst eventuele Inkoop-, algemene en/of andere voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk vernietigd of nietig verklaard zouden worden, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 4. By Lillholm behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden. De actuele versie van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar via de website van By Lillholm en kan op aanvraag aan Opdrachtgever worden toegezonden.
 5. Indien zich met betrekking tot de Overeenkomst een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, zal deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Indien de Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Door een opdracht te verstrekken aan of goederen te kopen van By Lillholm geeft Opdrachtgever impliciet te kennen dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 3   Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van die termijn kan aan de offerte geen recht worden ontleend.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid in de door By Lillholm gewenste vorm en wijze heeft verstrekt.
 3. By Lillholm is niet aan een offerte of aanbieding gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een deel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief de wettelijke omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.
 2. Andere van overheidswege opgelegde heffingen worden in voorkomende gevallen apart vermeld en in rekening gebracht.
 3. Alle prijzen van diensten, werkzaamheden en artikelen zijn per stuk of per eenheid, tenzij anders vermeld.
 4. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of korting, binnen de op de factuur vermelde termijn, door overmaking op de bankrekening van By Lillholm of eventueel door contante betaling bij aflevering van goederen.
 5. Voor sommige diensten kan By Lillholm een aanbetaling vereisen. Dit wordt duidelijk vermeld in de offerte, evenals de voorwaarden die met de aanbetaling verbonden zijn. In zulke gevallen wordt de Overeenkomst van kracht zodra By Lillholm de aanbetaling ontvangen heeft. De aanbetaling wordt verrekend met de factuur voor de diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
 6. Goederen worden pas afgeleverd nadat Opdrachtnemer de volledige betaling ontvangen heeft.
 7. Bij overschrijding van de onder 4.4 genoemde betalingstermijn, wordt Opdrachtgever, na door By Lillholm ten minste éénmaal te zijn gemaand om binnen een redelijke termijn alsnog te betalen, van rechtswege in verzuim gesteld. In dat geval is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling. Indien By Lillholm na de vervaldatum incasso-maatregelen moet nemen is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever.
 8. Zo lang Opdrachtgever in verzuim is worden zijn/haar goederen niet afgeleverd en blijven het bezit van By Lillholm.

 

Artikel 5   Uitvoering van diensten en werkzaamheden

 1. Alle werkzaamheden die By Lillholm verricht, worden naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd, in overeenstemming met de standaarden van goed vakmanschap.
 2. Opdrachtnemer geniet bij de uitvoering van de opdracht volledige creatieve vrijheid. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan de eigen invulling van stijl, sfeer, kleur en karakter.
 3. Indien Opdrachtnemer genoodzaakt is om meerwerk te verrichten omdat Opdrachtgever de aanlevervoorwaarden niet of niet volledig nagekomen heeft, is By Lillholm gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien dit vooraf niet expliciet overeengekomen is. Indien dit meerwerk beperkt blijft tot een waarde van 25 euro is geen overleg tussen partijen noodzakelijk. Indien het meerwerk het bedrag van 25 euro overschrijdt, zal By Lillholm contact opnemen teneinde in overleg de instemming van Opdrachtgever te verkrijgen of anderszins een passende regeling te treffen.
 4. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat Opdrachtnemer aanpassingen dient te verrichten die afwijken van hetgeen in de Overeenkomst vastgelegd is, maar die naar de professionele mening van Opdrachtnemer het eindresultaat ten goede komen, is Opdrachtnemer niet verplicht dit met Opdrachtgever te overleggen.
 5. By Lillholm heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6   Verzending

 1. Goederen worden alleen verzonden op uitdrukkelijke wens van de Opdrachtgever, met uitzondering van goederen die via de webwinkel van By Lillholm besteld worden.
 2. Voor verzending van goederen wordt gebruik gemaakt van een door By Lillholm te bepalen gerenommeerde vervoerder. Goederen met een (geschatte) waarde van 40 euro of meer worden verzonden met een “Track & Trace” vervoermethode.
 3. De kosten van verzending komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden in de factuur opgenomen.
 4. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teloor gaan van goederen tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

 

Artikel 7   Aansprakelijkheid

 1. By Lillholm zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een Opdrachtnemer mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid gevrijwaard.
 2. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor uitsluitend directe schade tot een maximum van 500 euro.
 3. Onder directe schade die aan Opdrachtnemer toegerekend kan worden wordt verstaan:
  • beschadiging aan of teloorgaan van eigendom(men) van Opdrachtgever, wanneer deze zich onder de hoede van Opdrachtnemer bevindt/en;
  • kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, teneinde de opdracht redelijkerwijs aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, waarbij de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. By Lillholm is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige informatie en/of medewerking door Opdrachtgever, en/of schade wegens door By Lillholm gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen, waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teloorgaan van goederen als gevolg van overmacht.
 6. De informatie op de website van By Lillholm is met aandacht en zorgvuldigheid samengesteld. By Lillholm is niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op de website wordt weergegeven. By Lillholm is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuiste informatie op de website of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website een bestelling te plaatsen.
 7. Op geschillen over de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8   Klachten en retourzending

 1. Opdrachtgever dient de goederen bij ontvangst grondig te inspecteren op fouten en gebreken.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk (per brief of via e-mail) aan By Lillholm kenbaar gemaakt te worden vergezeld van een volledige en duidelijke beschrijving.
 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door By Lillholm beantwoord, eveneens schriftelijk. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Opdrachtgever een uitvoeriger antwoord tegemoet kan zien.
 4. Goederen kunnen uitsluitend geretourneerd worden wanneer By Lillholm hiermee schriftelijk heeft ingestemd. De goederen dienen volledig verkoopbaar te zijn, dat wil zeggen indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking, onbeschadigd en ongebruikt. De retour te sturen goederen dienen degelijk verpakt te zijn en vergezeld te zijn van een kopie van pakbon en/of factuur.
 5. Stoffen die voor Opdrachtgever op maat zijn afgesneden en goederen die als “koopje” werden aangeboden komen niet voor retourzending in aanmerking.
 6. De verzendkosten van retour gestuurde goederen komen voor rekening van Opdrachtgever en deze draagt ook het risico voor het retour zenden.
 7. By Lillholm behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt, dan wel door kennelijk toedoen van Opdrachtgever of tijdens de retourzending is beschadigd. In deze gevallen zal By Lillholm de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. By Lillholm heeft tevens het recht om de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan Opdrachtgever terug te betalen bedrag.
 8. Na ontvangst van de retour gestuurde goederen zal By Lillholm het aankoopbedrag of anderszins tussen partijen overeengekomen bedrag binnen 7 dagen overmaken naar de bankrekening van Opdrachtgever welke voor de oorspronkelijke betaling gebruikt is.

 

Artikel 9   Website

 1. Informatie over de diensten, goederen en werkwijze van By Lillholm wordt gratis ter beschikking gesteld van (potentiële) Opdrachtgevers via de website van By Lillholm. De website wordt zo zorgvuldig mogelijk actueel gehouden, maar er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op de website behoudens aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Foto’s op de website zijn slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 3. Het gebruik van de website op een manier die hinderlijk is voor andere Internetgebruikers of op andere wijze het goede functioneren van deze website verstoort of de informatie op de website en/of de besturingssoftware negatief beïnvloedt, is niet toegestaan. Het gebruik van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor niet-toegankelijke delen van deze website, is streng verboden.

 

Artikel 10   Privacyverklaring

 1. Alle door Opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens worden gebruikt en opgeslagen conform de Wet op Persoonsgegevens en in overeenstemming met de geldende EU-bepalingen. Deze gegevens dienen uitsluitend voor het uitvoeren van de Overeenkomst en het verlenen van de best mogelijke service.
 2. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met andere instanties indien dit nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, bijvoorbeeld met intermediaire instellingen voor betalingsverkeer (zoals Mollie, Ingenico en PayPal).
 3. Belanghebbenden kunnen op verzoek altijd een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die By Lillholm heeft opgeslagen en de gegevens desgewenst laten wijzigen of verwijderen, door via e-mail een verzoek te sturen aan het contactadres van By Lillholm.
 4. Indien een (potentiële) Opdrachtgever heeft aangegeven, de Nieuwsbrief van By Lillholm te willen ontvangen, zullen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens worden gebruikt. Uitschrijving is na een schriftelijk verzoek te allen tijde mogelijk.

 

 

Nuenen, 24-11-2021